Definice politicky exponované osoby (PEP)

EUROEXCHANGE s.r.o.
třída Míru 2670, 530 02 Pardubice
IČ 26809222, společnost zapsána v OR u KS v Hradci Králové C22150

Definice politicky exponované osoby (PEP)

Fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s regionálním,celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem, např.:

 •  vedoucí představitel územní samosprávy - starosta obce a města, primátor, hejtman kraje,
 •  vedoucí představitel územní samosprávy cizí země s federativním uspořádáním - vedoucí představitel zemských orgánů, členové zemské vlády a parlamentu apod.,
 •  vedoucí představitel územní samosprávy cizí země s federativním uspořádáním - vedoucí představitel zemských orgánů, členové zemské vlády a parlamentu apod.,
 •  hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy (např. ministr) a jeho zástupce (náměstek nebo státní tajemník),
 •  člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany,
 •  soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu,
 •  člen bankovní rady centrální banky,
 •  vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru,
 •  člen statutárního orgánu nebo zástupce člena (v případě, že je členem statutárního orgánu právnická osoba) obchodní korporace ovládané státem,
 •  velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise,
 •  nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, orgánu EU nebo v mezinárodní organizaci.

 Za PEP se rovněž považuje osoba blízká k výše uvedené osobě, zejména:
 •  příbuzní v přímé linii - rodiče, prarodiče atd., děti, vnuci, pravnuci atd.
 •  sourozenec, manžel, manželka, partner, partnerka
 •  osoba sešvagřená (tj. příbuzní manžela, manželky, partnera, partnerky), zeť, snacha, tchán, tchýně
 •  osoba, která s ní trvale žije
 •  osoba v rodinném poměru nebo obdobném poměru k ní pokud by újmu, kterou utrpěla jedna osoba, druhá osoba důvodně pociťovala jako vlastní újmu

Za PEP se rovněž považuje osoba z jejího "podnikatelského okolí", která:
 •  je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby nebo svěřeneckého fondu jako osoba v prvním odstavci,
 •  je povinné osobě známo, že je v blízkém podnikatelském vztahu s osobou v prvním odstavci; tím se myslí materiální provázanost v rámci podnikatelské činnosti, kdy prospěch nebo újmu jedné osoby by mohla druhá osoba důvodně pociťovat jako prospěch či újmu vlastní
 •  je skutečným majitelem právnické osoby nebo svěřenectví, okterém je povinné osobě známo, že byly vytvořeny veprospěch osoby uvedené v prvním odstavci.


Vytisknout
Stáhnout .pdf
Odeslat příteli
TOPlist